Stanovy Unie pro řeku Moravu


Článek 1
Název, sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název: Unie pro řeku Moravu.
 2. Sídlo: Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno.
 3. Působnost: povodí řeky Moravy a Vláry, respektive Dunaje na území České Republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celá Unie pro řeku Moravu je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter sdružení: Unie pro řeku Moravu (dále jen Unie) je dobrovolné neziskové nevládní občanské sdružení, založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí.

Článek 2
Cíle činnosti

Článek 3
Formy a náplň činnosti

Hlavní formou dosahování cílů Unie je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí. Unie podporuje všechny aktivity vedoucí k trvale udržitelnému žití, je iniciátorem ekologicky orientovaných alternativ, především s ohledem k vodním tokům, vodním plochám a mokřadům. Vytváří širší platformou pro výměnu informací, zkušeností a názorů.
Náplň činnosti Unie musí odpovídat jejím cílům, proto se Unie zaměřuje na:

Článek 4
Členství

 1. Členem může být právnická osoba zastoupená oprávněným zástupcem, nebo fyzická osoba starší patnácti let.
 2. Členství v Unii je dobrovolné a vzniká zápisem do seznamu členů.
 3. Zájemce o členství v Unii může být přijat na základě písemné přihlášky a doporučení dvou stávajících členů Unie. Přijetí člena schvaluje Valná hromada.
 4. Členství v Unii zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení z Unie,
  • rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena pro zjevný rozpor jeho činnosti s posláním Unie,
  • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
  • úmrtím, zánikem právnické osoby, nebo zánikem Unie.
 5. Člen má právo:
  • účastnit se činnosti Unie a být o této činnosti informován,
  • účastnit se Valné hromady, volit orgány Unie a být do nich volen,
  • předkládat orgánům Unie návrhy, podněty a připomínky k činnosti.
 6. Člen má povinnost:
  • podílet se na činnosti orgánů, do nichž byl zvolen,
  • dodržovat tyto stanovy, hájit zájmy Unie a svou činností naplňovat její cíle,
  • platit členský příspěvek, usnese-li se na tom Valná hromada.

Článek 5
Organizační struktura

 1. Orgány Unie jsou:
  • Valná hromada
  • Rada mluvčích
  • Předseda Rady mluvčích
  • Revizor
 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie, schvaluje stanovy a jejich změny, schvaluje roční finanční uzávěrku, rozhoduje o placení a výši členských příspěvků a přijetí nových členů, volí a odvolává členy Rady mluvčích a Revizora, může rozhodnout o zrušení členství člena i zániku Unie. Svá rozhodnutí přijímá hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Valnou hromadu svolává Rada mluvčích podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Mimořádně Valnou hromadu svolá Rada mluvčích ve lhůtě do jednoho měsíce, pokud o to písemně požádá více než čtvrtina členů. Valná hromada je usnášeníschopná 1 hodinu po plánovaném zahájení.
 3. Rada mluvčích je 3 - 7 členná, jejím funkčním obdobím je jeden rok. Členové Rady mluvčích jsou statutárními zástupci Unie, jednají jejím jménem, zastupují Unii samostatně v řízeních, hospodaří s majetkem a finančními prostředky, rozhodují o věcech Unie v době kdy Valná hromada nezasedá, vyjma věcí které patří do výlučné působnosti Valné hromady, volí ze svého středu Předsedu Rady mluvčích. Člen Rady mluvčích může udělit plnou moc jiné osobě k zastupování Unie, s výjimkou majetkových a finančních záležitostí.
 4. Předseda Rady mluvčích je volen na období jednoho roku. Jeho úkolem je svolávat a řídit Radu mluvčích, jeho hlas rozhoduje při rovnosti hlasů.
 5. Revizor kontroluje činnost Unie, především její hospodaření, nakládání s majetkem a plnění rozhodnutí Valné hromady, vypracovává revizní zprávy, tyto zprávy předkládá Valné hromadě. Funkčním obdobím Revizora jsou 2 roky.

Článek 6
Zásady hospodaření

 1. Unie je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost Unie. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činností, které jsou v souladu s cíly a posláním Unie uvedenými v článku 2.
 2. Majetku a finančních prostředků Unie je možno použít pouze k naplňování cílů činnosti a poslání Unie uvedených v článku 2.

Článek 7
Způsob a okolnosti zániku

Unie zaniká rozhodnutím Valné hromady o rozpuštění organizace, nebo rozhodnutím Valné hromady o sloučení Unie s jiným subjektem, pro takováto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nejméně 2/3 přítomných členů. O způsobu majetkového vypořádání Unie rozhodne poslední Valná hromada dle stanoveného klíče:

1. úhrada všech závazků,
2. převod zbylého majetku jiným právnickým osobám, jejichž cíle jsou blízké cílům Unie.

Zpět nahoru