{Kdo jsme} {Co chceme} {Co nechceme} {Kde nás najdete}

Kdo jsme

Unie pro řeku Moravu je občanské sdružení nevládních neziskových organizací a jednotlivců v povodí řeky Moravy. Naše organizace vznikla v roce 1993, jejím cílem je podporovat život v Řece Moravě a na jejích březích, usilujeme o její čistotu a iniciujeme ekologicky orientované možnosti rozvoje v celém jejím povodí.

Obracíme se na starosty obcí, obecní zastupitelstva, správce toků, rybářské svazy, další dobrovolné organizace a vůbec všechny, kdo u řeky Moravy bydlí, hospodaří a mají tuto řeku rádi. Chceme společně podporovat všechny formy života a zvelebení řeky Moravy, sídel, která na ní leží a přírody, která ji obklopuje.

Co chceme

Cíle, které si stanovujeme, jsou náročné a musí být rozloženy do několika etap s dlouhou perspektivou. Proto jsme začali s formou konkrétních projektů, k soustředění aktivity všech, kteří se k nám chtějí připojit.

ZPRŮCHODNIT ŘÍČNÍ SÍŤ PRO RYBY

Chceme zprůchodnit vybudované jezy a stupně, které tvoří překážky a brání přirozenému tahu ryb od ústí Dunaje až do pramenných oblastí Moravy a jejích přítoků. Na těchto jezech a stupních je potřeba vybudovat vhodné rybochody. K tomu je možné využít i některá mrtvá ramena řeky. Spolupracujeme při tom také s partnery ze Slovenska a Rakouska, kteří usilují o totéž na úsecích Moravy protékajících jejich územím. Ještě před několika lety se vzhledem k vysokému znečištění řeky zdálo, že by takovéto opatření bylo zbytečné. Stačilo ale mírné zlepšení kvality vody v posledních letech a na dolní úsek řeky se opět začaly vracet některé druhy tažných ryb.

VRÁTIT ŽIVOTODÁRNÉ FUNKCE ÚDOLNÍ NIVĚ ŘEKY MORAVY

Ochrana, péče a obnova vegetačních formací a živočišných společenstev v prostoru údolní nivy byly dlouho opomíjeny. Chceme tuto situaci napravit. S tím úzce souvisí i ochrana zásob podzemní vody před znečištěním a znehodnocením. Budeme spolupracovat s programem Revitalizace říčních systémů a snažit se o docenění role mokřadů a lužních společenstev v krajině.

OBNOVIT POSLÁNÍ ŘEKY MORAVY V ŽIVOTĚ LIDÍ

Chceme aby bylo opět možné se v řece Moravě koupat, aby okolí řeky sloužilo k nekonzumní rekreaci a šetrné turistice. Cesta k tomuto cíli znamená snížení zátěže prostředí, s důrazem na předcházení znečistění a obnovení samočistící schopnosti v celém povodí. Prosazujeme způsoby protipovodňové ochrany, které neničí přírodní ekosystémy, ale naopak jsou na jejich zdravém fungování založeny. Je levnější a účinnější se přírodě přizpůsobit, než s ní nákladně bojovat.

Co nechceme

Aby stav řeky Moravy byl lhostejný lidem, kteří bydlí v jejím okolí,
aby se sídla na jejích březích a u jejích přítoků obracela k vodě zády,
aby povodí řeky Moravy patřilo k nejvíce znečištěným v České republice,
aby řeka Morava byla jen vodním kanálem bez funkčních vazeb k okolní krajině,
aby se řeka Morava změnila v dálnici pro motorové čluny.

Kde nás najdete

Sídlíme v Brně, kde nám poskytuje azyl Dům ochránců přírody ZO ČSOP Veronica a stejnojmenný Ekologický institut, adresa: Panská 9, 602 00 Brno, tel: 542 422 755, email: unie.rekamorava@ecn.cz